Edu Fair ASAK KAJ ke-5, Kristoforus Grogol, Sabtu 3 Februari 2018 (1)